Σύντομος Βίος καί Παρακλητικός Κανών Ἁγίου Ἐφραίμ Νεοφανοῦς
Εξαντλήθηκε