Καυτά Ζητήματα πού παροργίζουν τον Θεό,
Εξαντλήθηκε